FV.167 RØYKENVEIEN

Prosjekt navn: Fv.167 Røykenveien

Parsell: Hp01 4,395-5, 175 Løvhaugen - Guiveien

Byggherre: Statens Vegvesen Region Øst

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen Region Øst

Oppstart: November 2014

Kontraktsum: 28 mil
Side 1 av 12
 
 
Side 2 av 12
 
 
Side 3 av 12
 
 
Side 4 av 12
 
 
Side 5 av 12
 
 
Side 6 av 12
 
 
Side 7 av 12
 
 
Side 8 av 12
 
 
Side 9 av 12
 
 
Side 10 av 12
 
 
Side 11 av 12
 
 
Side 12 av 12
 
 
På vegne av Statens Vegvesen Region Øst bygger Brødrene Dokken AS 800 meter ny gang og sykkelveg langs Fv 167 Røykenvegen, parsell Løvhaugen - Gui. I tillegg skal det utføres lokale støytiltak, etableres 2 stk busslommer/ kontrollplasser og etableres nytt/ skifte VA-anlegg for Asker kommune.
Prosjektet omfatter en del sprengningsarbeid, støttemurer, nye adkomstveier, lukking av overvannsgrøft, etablering av nytt veglys og riving av hus kledd i asbest.