E16 Fønhus - Dølveseter

Prosjekt navn: E16 Fønhus - Dølveseter

Byggeplass adr: Hølera - Dølveseter, Sør Aurdal kommune

Byggherre: Statens vegvesen Region Øst

Oppstart: September 2012

Kontraktsum: 131 mill.

Side 1 av 20
 
Side 2 av 20
 
Side 3 av 20
 
Side 4 av 20
 
Side 5 av 20
 
Side 6 av 20
 
Side 7 av 20
 
Side 8 av 20
 
Side 9 av 20
 
Side 10 av 20
 
Side 11 av 20
 
Side 12 av 20
 
Side 13 av 20
 
Side 14 av 20
 
Side 15 av 20
 
Side 16 av 20
 
Side 17 av 20
 
Side 18 av 20
 
Side 19 av 20
 
Side 20 av 20
 
I regi av Statense vegvesen skal vi Brødrene Dokken A/S i samarbeid T. Engene A/S bygge ut E16 fra Fønhus bru til Dølveseter.

E16 er stamvegen mellom Østlandet og Vestlandet som har best regularitet om vinteren, vegen har en ÅDT på 2200 i 2008 med 12% av de er tunge kjøretøy. Dagens veg er smal, har uoversiktlige svinger, dårlige dekke og er utsatt for ras.

Prosjektet omfatter ca 6 700 meter nyanlegg, 300 meter gang- og sykkelveg, 1 700 meter sideveger og adkomstveger, 4 stk kryss, 9 stk busslommer, 1 stk ny bru på 47 meter (Gladhaug bru) og 2 stk utvidelser av bruer (Hølera bru og Island bru).